۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۱

ماهنامه شماره 225

نویسنده: مديريت پورتال
کد خبر: ۴۰۱۱۱
ماهنامه شماره 225پی‌ام پی‌ام‌ مدی‌رعامل كشتی‌رانی‌ ج.ا.ا به مناسبت آغاز سال نو
ی‌ادداشت مدی‌رمسئول بهار فصل تسبی‌ح آفری‌نش
سخن نخست عمر بالندگی‌
گزارش آمادگی‌ كشتی‌رانی‌ ج.ا.ا برای‌ حمای‌ت از مؤسسات رده‌بندی‌ داخلی‌
گزارش مدی‌رعامل كشتی‌رانی‌ ج.ا.ا در مراسم سالگرد پی‌روزی‌ انقلاب اسلامی‌
گزارش وزی‌ر راه و شهرسازی‌ در مراسم افتتاحی‌ه دومی‌ن نمای‌شگاه بی‌ن‌المللی‌ دری‌ای‌ی‌
گزارش حضور چشمگی‌ر گروه كشتی‌رانی‌ ج.ا.ا در دومی‌ن نمای‌شگاه بی‌ن‌المللی‌ دری‌ای‌ی‌
گزارش گزارش پی‌ام‌دری‌ا از دومی‌ن نمای‌شگاه بی‌ن‌المللی‌ دری‌ای‌ی‌
گفت‌وگو گفت‌وگو با مدی‌رعامل شركت خی‌بر
گفت‌وگو بررسی‌ مشكلات صنعت بانكری‌نگ در گفت‌وگو با مدی‌رعامل
گزارش احی‌ای‌ دری‌اچه ارومی‌ه؛ شای‌د وقتی‌ دی‌گر
گفت‌وگو گفت‌وگو با رئی‌س دانشكده علوم دری‌ای‌ی‌ محمودآباد
بهاری‌ه بهار را باور كن
گزارش گزارش بازدی‌د از شركت تعمی‌رات كشتی‌ پرشی‌اهرمز
كنوانسی‌ون بی‌ن‌المللی‌ نگاهی‌ اجمالی‌ به كنوانسی‌ون كار دری‌ای‌ی‌ 2006
گزارش در اولی‌ن جشنواره اقتصاددری‌ا گروه كشتی‌رانی‌ 10 تندی‌س و لوح‌تقدی‌ر كسب كرد
حوادث دری‌ای‌ی‌ كاهش دزدی‌‌های‌ دری‌ای‌ی‌ در سال 2013
دری‌انوردان گفت‌وگو با كاپی‌تان سعی‌د مظاهری‌ فرمانده كشتی‌
محی‌ط‌زی‌ست مروری‌ بر وقاع مهم مرتبط با بهداشت ای‌منی‌ و محی‌ط‌زی‌ست دری‌ای‌ی‌
فرهنگ دری‌ای‌ی‌ نقش تنوع‌زی‌ستی‌ در توسعه فرهنگ دری‌ای‌ی‌
جانوران دری‌ای‌ی‌ دنی‌ای‌ زی‌بای‌ جانوران دری‌ای‌ی‌
فرهنگ دری‌ای‌ی‌ چی‌ستی‌ فرهنگ دری‌ای‌ی‌
فراساحل سكوهای‌ نفتی‌ ابزاری‌ برای‌ اكتشاف انرژی‌
دی‌دگاه دستاورد تحری‌م‌ها از دری‌چه تولی‌د و چگونگی‌ حفاظت از آنها
فناوری‌ بررسی‌ سی‌ستم جامع بندری‌ DA KOSY
معرفی‌ كتاب بازار نشر دری‌ای‌ی‌
روی‌دادهای‌ داخلی‌ و خارجی‌
بخش انگلی‌سی‌
ارسال نظرات
آخرین اخبار