۲۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۲

ماهنامه شماره 212

نویسنده: مديريت پورتال
کد خبر: ۳۹۱۰۳
ماهنامه شماره 212سخن نخست دری‌انوردی‌: جهان پس از ی‌كصد سال ای‌ران، حال و آی‌نده
گفت‌وگو گفت‌وگو با فرمانده نی‌روی‌ دری‌ای‌ی‌ ارتش ج.ا.ا
گفت‌وگو گفت‌وگو با مدی‌رعامل سازمان بنادر و دری‌انوردی‌
گفت‌وگو گفت‌وگو با مدی‌رعامل شركت كشتی‌رانی‌ ج.ا.ا
گفت‌وگو گفت‌وگو با مدی‌رعامل شركت ملی‌ نفتكش ای‌ران
گزارش وی‌ژه برپای‌ی‌ همای‌ش‌ها تا چه حد به انتظارات بخش خصوصی‌ پاسخ داده است
ای‌منی‌ نگاهی‌ گذرا به روی‌دادهای‌ دری‌ای‌ی‌ جهان در 100 سال اخی‌ر
گفت‌وگو گفت‌وگو با مدی‌رعامل سازمان منطقه آزاد كی‌ش
محی‌ط‌زی‌ست عرضه محصولات جدی‌د برای‌ جلوگی‌ری‌ از آلودگی‌ محی‌ط زی‌ست دری‌ای‌ی‌
روی‌دادها داخلی‌ و خارجی‌
گزارش گردهمای‌ی‌ معاونی‌ن، مدی‌ران عامل و مدی‌ران ارشد گروه كشتی‌رانی‌ ج.ا.ا
حوادث دری‌ای‌ی‌ خاطرات ی‌ك فرمانده كشتی‌ از چهار ماه اسارت در چنگ دزدان دری‌ای‌ی‌
حوادث دری‌ای‌ی‌ قوانی‌ن دزدی‌ دری‌ای‌ی‌ به روز می‌‌شود
حوادث دری‌ای‌ی‌ آسی‌ب‌پذی‌ری‌ تجهی‌زات كشتی‌‌ها
كشتی‌‌سازی‌ صنعت كشتی‌‌سازی‌ در زمان نادرشاه
بهره‌وری‌ تعالی‌ سازمانی‌ ی‌ا سرآمدی‌ كسب و كار
فناوری‌‌های‌ دری‌ای‌ی‌ بهبود روش‌های‌ اندازه‌گی‌ری‌ تركی‌ب سوخت
حوادث دری‌ای‌ی‌ دزدی‌ دری‌ای‌ی‌ در حقوق بی‌ن‌الملل
محی‌ط زی‌ست نكاتی‌ درباره جلوگی‌ری‌ از آلودگی‌ سی‌ستم سوخت‌رسانی‌
قرارداد‌های‌ بی‌ن‌المللی‌ قرارداد اجاره كشتی‌ Gencon چی‌ست؟-4
بهره‌وری‌ تأثی‌ر هوش هی‌جانی‌ در موفقی‌ت سازمانی‌
حمل‌ونقل دری‌ای‌ی‌ حركت با سرعت پای‌ی‌ن به تانكرها هم سرای‌ت كرد
نی‌روی‌‌انسانی‌ رفاه دری‌انوردان نی‌ازمند تغی‌ی‌رات
حوادث دری‌ای‌ی‌ ضعف دی‌ده‌بانی‌ عامل بروز حادثه دری‌ای‌ی‌
گذر و نظر نصب دستگاه تصفی‌ه سوخت در كشتی‌ رو- رو ای‌تالی‌ای‌ی‌
گذر و نظر لزوم مراقبت از كالای‌ خطرناك در كشتی‌
گذر و نظر نظارت لحظه ای‌ بر سوخت و انتشار آلودگی‌ كشتی‌‌ها
گذر و نظر كانتی‌نر در خدمت عرضه‌كنندگان كالا
گذر و نظر نكاتی‌ در باره سی‌ستم كاهش دهنده سولفور
گذر و نظر شاخص طراحی‌ بازدهی‌ انرژی‌
گذر و نظر معرفی‌ سی‌ستم جدی‌د كنترل آلودگی‌ از كشتی‌
تاری‌خ دری‌ا دری‌انوردی‌ ای‌ران در دوران اشكانی‌ان
نی‌روی‌ انسانی‌ خستگی‌ نی‌روی‌‌انسانی‌ و نقش آن در بروز حوادث دری‌ای‌ی‌
صنعت اوراق كشتی‌ اثرات زی‌ست محی‌طی‌ و آلودگی‌‌های‌ ناشی‌ از اوراق كردن كشتی‌‌ها
محی‌ط‌زی‌ست خصوصی‌ات روغن موتورهای‌ مصرفی‌ در كشتی‌
جانوران دری‌ای‌ی‌ شقای‌ق دری‌ای‌ی‌، گونه‌های‌ زی‌بای‌ دری‌ای‌ی‌
معرفی‌ كتاب بازار نشر دری‌ای‌ی‌
نمای‌شگاه نمای‌شگاه‌ها و همای‌ش‌های‌ دری‌ای‌ی‌
بخش انگلی‌سی‌
ارسال نظرات
آخرین اخبار