۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۰

ساخت پایانه تمام مکانیزه شماره چهار غلات بندر امام خمینی

ساخت پایانه تمام مکانیزه شماره چهار غلات بندر امام خمینی با پیشرفت کاری ۹۷ درصد در حال اجراست.
کد خبر: ۹۵۶۵۶

ساخت پایانه تمام مکانیزه شماره چهار غلات بندر امام خمینی

به گزارش مانا، مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: این پایانه بـا سـرمایه گـذاری ١١٠٠ میلیـارد تومانی بخش خصوصـی ساخته و دارای  ظرفیـت سـالیانه سه میلیـون تـن تخلیـه و بـارگیری کـالای اساسـی است.

بهروز آقایی افزود: پایانه شماره چهار غلات بندر امام خمینی با بهـره گیـری از تأسیسـات و تجهیـزات پیشـرفته شـامل چهار دسـتگاه مَکنـده پرقـدرت بـا ظرفیـت تخلیـه ٦٠٠ تــن بــر ســاعت‌،  ٢٠ کنـدو بـه ظرفیـت  ١٧٠ هــزارتن، سیلوی  ترانزیتـی، انبـار نیمـه مکـانیزه بـه ظرفیـت ١٥٠٠٠ متـر مربـع و خـط انتقـال ٦.١ کیلـومتری از کنــدو‌ها تــا اســکله است.

وی ادامه داد: این طرح  از سه سال پیش و در مساحتی بالغ بر ۷۴ هزار متر مربع  آغاز و ۹۷ درصد پیشرفت کاری با هدف کاهش ترافیک اسـکله‌هـا و تخلیه کالا‌ها از هشت به چهار روز، جلـوگیری از معطلـی کشـتی‌هـا، افـزایش ظرفیـت پهلـودهی کشـتی‌هـا و ایجــاد زمینــه و فرصــت بیشــتر جهــت صــاحبان کــالا در حال ساخت است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان بیان کرد: افـزایش ظرفیـت پـذیرش و نگهـداری استاندارد و بهداشـتی کـالای اساسـی در مجتمـع بنـدری امـام خمینـی بـه عنـوان هـاب کـالای اساسـی کشـور و وارد کننـده بیش از  ٧٠ درصـد  کـالای اساسـی کشـور از دیگر اهداف اجرای این طرح می‌باشد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار