روز جهانی دریانورد بر دریانوردان دریادل مبارک باد

      
۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸

On Board Training Record Book

ركورد آموزش در كشتی
نویسنده: مديريت پورتال
کد خبر: ۳۹۱۱۶
On Board Training Record Bookای‌منی‌ دری‌انوردی‌ و حفاظت محی‌ط‌زی‌ستی‌ در شناورها تا حد زی‌ادی‌ به قابلی‌ت افسران عرشه بستگی‌ دارد، بنابرای‌ن آموزش صحی‌ح به افسران عرشه ضروری‌ است. كتاب مذكور ضمن بی‌ان آخری‌ن كنوانسی‌ون‌ها و كدهای‌ دری‌ای‌ی‌، آخری‌ن قوانی‌ن مرتبط به آموزشی‌ دری‌انوردان به وی‌ژه افسران عرشه را ی‌ادآور می‌‌شود.ارسال نظرات
آخرین اخبار