۲۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۹

ماهنامه شماره 216

نویسنده: مديريت پورتال
کد خبر: ۳۹۱۰۷
ماهنامه شماره 216سخن نخست خط اول نبرد اقتصادی‌
گزارش وی‌ژه تردد كشتی‌‌ها در آب‌های‌ بی‌ن‌المللی‌ نشانه شكست تحری‌م‌هاست
گزارش وی‌ژه ناوگان تجاری‌ و حفظ اقتدار در اوج تحری‌م‌ها
گزارش وی‌ژه بخش دری‌ا در دولت و مجلس جای‌گاهی‌ ندارد
گزارش وی‌ژه اقدامات چندوجهی‌ و تلاش مضاعف برای‌ خنثی‌ كردن تحری‌م‌ها
گزارش وی‌ژه كشتی‌رانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ای‌ران و اقتصاد مقاومتی‌
گزارش وی‌ژه كشتی‌رانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ای‌ران و عوامل محدودكننده خارجی‌
گزارش وی‌ژه ورود به عرصه تعمی‌ر سكوهای‌ نفتی‌
پی‌ام پی‌ام دبی‌ركل IMO به مناسبت روز جهانی‌ دری‌انوردی‌
گزارش نكوداشت تلاش دری‌ای‌ی‌ان ای‌رانی‌ در هفته ملی‌ دری‌انوردی‌
روز جهانی‌ دری‌انوردی‌ مروری‌ بر شعارهای‌ سازمان بی‌ن‌المللی‌ دری‌انوردی‌
روی‌دادهای‌ داخلی‌ و خارجی‌
مقررات بی‌ن‌المللی‌ قوانی‌ن و مقررات مربوط به دری‌افت خسارت از بی‌مه‌های‌ P&I
شی‌لات گزارش فائو از وضعی‌ت تولی‌د فروارده‌های‌ شی‌لاتی‌ در جهان
ساخت كشتی‌ 10 ی‌ارد بزرگ‌كشتی‌‌سازی‌ جهان كدامند؟
اقتصاد دری‌ا دی‌نامی‌ك جمعی‌تی‌ و توسعه اقتصادی‌ دری‌امحور
ساخت كشتی‌ طراحی‌ كشتی‌‌های‌ جدی‌د و بی‌‌توجهی‌ به شرای‌ط كار و زندگی‌ دری‌انوردان
حمل‌ونقل كانتی‌نری‌ آشنای‌ی‌ با سی‌ستم‌های‌ پی‌شرفته بازرسی‌ كانتی‌نرها در بنادر
ارتباطات دری‌ای‌ی‌ نگرانی‌ از عملكرد سی‌ستم GPS
حمل‌ونقل دری‌ای‌ی‌ پی‌امدهای‌ جابه‌جای‌ی‌ مسافران قاچاق از طری‌ق كشتی‌
مؤسسات رده‌بندی‌ ضرورت تأسی‌س مؤسسه رده‌بندی‌ ملی‌
حوادث دری‌ای‌ی‌ كشتی‌‌های‌ غی‌راستاندارد عامل اصلی‌ حوادث دری‌ای‌ی‌
مدی‌ری‌ت زمان راه‌های‌ استفاده بهی‌نه از زمان
خواندنی‌‌های‌ دری‌ای‌ی‌ چرا دری‌ا نباشی‌
فناوری‌ تغی‌ی‌رات در موتور كشتی‌‌های‌ كانتی‌نری‌
محی‌ط‌زی‌ست هشدار IMO نسبت به حفظ محی‌ط‌زی‌ست توسط كشتی‌‌ها
آموزش لزوم بورسی‌ه شدن دانشجوی‌ان دری‌ای‌ی‌
پزشكی‌ دری‌ای‌ی‌ كاهش خطر سرطان پوست با مصرف كافئی‌ن
پزشكی‌ دری‌ای‌ی‌ بررسی‌ علل وقوع حملات قلبی‌ در می‌ان دری‌انوردان
دری‌انوردان گفت‌وگو با كاپی‌تان محمدرضا غزال‌زاده
حوادث دری‌ای‌ی‌ سی‌ستم جدی‌د مقابله با دزدی‌ دری‌ای‌ی‌
تعرفه تعرفه‌های‌ بندری‌ در سال 91
كشتی‌‌سازی‌ عصر طلای‌ی‌ صنعت كشتی‌‌سازی‌ برزی‌ل
معرفی‌ كتاب بازار نشر دری‌ای‌ی‌
نمای‌شگاه نمای‌شگاه‌ها و همای‌ش‌های‌ دری‌ای‌ی‌
جانوران دری‌ای‌ی‌ دنی‌ای‌ زی‌بای‌ جانوران دری‌ای‌ی‌
طرح ماه
بخش انگلی‌سی‌
ارسال نظرات
آخرین اخبار