mana.ir

کد خبر: ۸۱۷۵۳ |
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۵ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۷
بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد:

توقف در سفارش ساخت، الزام ناوگان تانکر جهان

موسسه Drewry به تحلیل زوایای مختلف بازار تانکر در شش ماه نخست سال جاری میلادی پرداخت.

به گزارش گروه بین الملل مانا موسسه Drewry ضمن ارائه تحلیل بخش های مختلف بازار تانکر طی شش ماه نخست سال جاری میلادی پیش بینی کرد: تجارت جهانی دریابرد نفت خام وهم چنین تقاضای تن مایل درسال جاری میلادی به ترتیب روند افزایشی 0.4 وهشت درصد را تجربه خواهد کرد.

این گزارش ادامه داد: روند قوی فعالیت بازاراوراق تانکرهای حمل نفت خام درسال جاری میلادی نتوانسته است فتیله نرخ کرایه حمل را بالا بکشد و بی رمقی و کساد بازار مذکورهمچنان استمرارخواهد داشت.

درشش ماه نخست سال جاری میلادی ناوگان تانکرحمل نفت خام افت 0.8 درصد را تجربه کرد. اگرچه میزان تحویل شناور بالا بود، اما ازسوی دیگر فعالیت پر رونق اوراق را می توان مهمترین مانع بر سر راه افزایش ظرفیت ناوگان دانست. انتظار می رود ظرفیت ناوگان با رسیدن به 410 میلیون DWT در بین سال های 2018-2023، نرخ رشد سالانه ترکيب 1.2 درصد را به نمایش بگذارد.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

لازم به ذکراست، بخش نفتکش غول پیکرسهم حدود 90 درصدی را از مجموع سفارش های تانکرهای حمل نفت خام درشش ماه نخست سال جاری میلادی به خود اختصاص می دهد، اما ازسوی دیگر بازارسفارش ساخت تانکرهای سوئزماکس و افراماکس درطول مدت مذکوردرسکوت مطلق به سربرد.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

دفترسفارش ساخت بازار تانکرحمل نفت خام درشش ماه نخست سال جاری میلادی با رسیدن به 237 فروند، روند نزولی به خود گرفت، اما ازطرف دیگر به لحاظ تناژ با رسیدن به 49 میلیون و 500 هزار DWT، رشد سه درصدی را نشان داد. افزون براین درشش ماه نخست سال جاری میلادی میانگین قیمت سفارش ساخت در بازار تانکرهای حمل نفت خام روند افزایشی پنج درصد را به همراه داشت.

 از آنجاییکه انتظار می رود رشد تجارت نفت خام پس ازسال 2019 به طور چشم گیری کاهش پیدا کند، بنابراین کنترل سفارش ساخت و رشد ناوگان الزامی به نظر می رسد.

 درشش ماه نخست سال جاری میلادی، 11 میلیون DWT ظرفیت ازمجموع 16 میلیون DWT ظرفیتی که قرار بود تحویل داده شود، به ناوگان جهانی پیوست، یعنی بازارشاهد رقمی معادل 30 درصد افت تحویل شناوربود. انتظارمی رود افت تحویل شناور روند مشابه ای را درشش ماه دوم سال جای میلادی وسال آینده نیز تجربه کند.                                                               

از سوی دیگر، افت میانگین سن اوراق از 22 سال درسال 2017 میلادی به 19 سال و چهار ماه درشش ماه نخست سال جاری میلادی حاکی از آن آست که مالکان تمایل بیشتری برای فرستادن شناورهای جوانتربه یاردهای اوراق پیدا کرده اند. درحدود 70 درصد ازمجموع شناورهایی که طی شش ماه نخست سال جاری میلادی اوراق شدند، ازعمر کمتراز 20 سال برخوردار بودند.

نکته قابل توجه اینکه، اوراق قوی و کاهش سایز ناوگان ازابتدای سال جاری میلادی تاکنون نتوانست نتایج مثبتی را برای نفتکش های غول پیکراز لحاظ نرخ کرایه حمل به ارمغان آورد وانتظارمی رود به دنبال افت فصلی تقاضا، شاهد سرکوب نرخ کرایه حمل در سه ماهه سوم سال جاری میلادی باشیم.

درادامه این گزارش هم چنین آمده است: به طورکلی بازار خرید و فروش از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون روند نزولی را به نمایش گذاشته است، چنانچه تنها 16 فروند نفتکش غول پیکردرشش ماه نخست سال جاری داد و ستد شدند، درحالیکه درمدت مشابه سال گذشته رقم مذکور 37 فروند بوده است. ناگفته نماند مقاومت مالکان در برابر فروش شناور به قیمت های پایین منجربه بهبود تدریجی نرخ کرایه حمل خواهد شد.

با نگاهی بر بازارسفارش ساخت می توان گفت، بازارضعیف نرخ کرایه حمل نفتکش های غول پیکر نتوانست مانعی برای کنترل سفارش ساخت شناوردرسال جاری میلادی باشد. به طوریکه درشش ماه نخست سال جاری میلادی 36 فروند نفتکش غول پیکر شامل 13 فروند درسه ماهه دوم سال سفارش داده شد. درمدت مشابه سال گذشته این رقم 26 فروند گزارش شده است.

در روایت بازار سوئزماکس آمده است: سوای روند نزولی رشد تجارت نفت خام، تجارت سست و بی رمق تانکرهای سوئزماکس درمسیر TD20 آفریقای غربی به اروپا منجر به سرکوب کردن نرخ کرایه حمل تانکر این شناور درسال جاری میلادی شده است.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

علیرغم اینکه چشم اندازهای روشنی برای تجارت در مسیرهای اصلی تردد سوئزماکس ها به جز درمسیرآمریکا –اروپا تصورنشده است، اما دفترنسبتا کم قطرسفارش ساخت هم زمان با فعالیت قوی بازاراوراق به بهبود بهره گیری ظرفیت تناژ در آینده کمک خواهد کرد. ازاین روانتظار می رود به دنبال بهبود بهره گیری کلی، نرخ کرایه حمل تانکر سوئزماکس ازسال 2019 رشد را تجربه کند.

شاید بتوان گفت، مالکان مجبورخواهند بود صبر پیشه ساخته تا اینکه با فرا رسیدن فصل زمستان و افزایش تقاضا، باردیگر سوسوی امید برای رشد قابل توجه نرخ کرایه حمل در دل هایشان روشن شود.

علاوه براین درسال جاری میلادی فعالیت بازار خرید و فروش تانکرهای سوئزماکس درسال جاری میلادی رو به کسادی گراییده است، چرا که از یک طرف تناژهای مدرن با قیمت های اخیر به طور محدودی در دسترس هستند وهم چنین تمایل کمی در بازار برای فروش تناژ قدیمی مشاهده می شود. درشش ماه نخست سال جاری میلادی تنها یک فروند سوئزماکس در بازارداد وستد شد، درحالیکه درمدت مشابه سال گذشته این رقم 22 فروند بوده است.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

ناگفته نماند، علیرغم نرخ ضعیف کرایه حمل، قیمت ها روند تدریجی افزایشی را درسال جاری میلادی درپیش گرفته است. ازآنجاییکه شناورهای مدرن برای نصب اسکرابرها جهت مطابقت با قانون سوخت با سولفور پایین آیمو IMO گزینه های خوبی هستند، مالکان نسبت به فروش آنها براساس قیمت های اخیر اجتناب می ورزند.

ازابتدای سال جاری میلادی تاکنون پنج فروند تانکرسوئزماکس به ناوگان جهانی فله خشک پیوست، به طوریکه مجموع شناورها به 519 فروند می رسد. دفترسفارش ساخت تانکرهای سوئزماکس معادل کمترازهشت درصد ازکل ظرفیت ناوگان اخیراست و نسبتا رقم پایین ارزیابی می شود. با این وجود برنامه زمانی تحویل شناور برای 2018-2019 قوی است، چنانچه قراراست 37 فروند سوئزماکس درطول این مدت تحویل داده شود.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

درسه ماهه دوم سال جاری میلادی مالکان تانکرهای افراماکس هیچ فرصت تنفسی را به دست نیاورند، چرا که درآمد در مسیرهای اصلی برای پوشش هزینه های عملیاتی کفایت نکرد.

علیرغم اینکه رشد ظرفیت ناوگان افت ناچیزی را تجربه کرد، اما تقاضای ضعیف فصلی درنهایت منجر به سرکوب نرخ کرایه حمل شد. با این وجود، انتظار می رود تقاضای قوی در فصل زمستان روزهای خوبی را برای مالکان این شناور در سه ماه چهارم سال جاری میلادی رقم بزند.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

با توجه به اینکه رشد تجارت نفت خام به ویژه پس ازسال 2019 روند کندی خواهد گرفت وهم چنین بخش اعظمی از این رشد کند تجاری درمسیرهای طولانی قبضه شده ازسوی نفتکش های غول پیکر رخ می دهد، بنابراین بهبود بازار تانکرهای افراماکس بستگی به رشد آهسته ظرفیت ناوگان خواهد داشت.

افزون براین در سه ماه دوم سال جاری میلادی بازار خرید و فروش افراماکس مانند بخش های دیگر تانکر حمل نفت خام، روند نزولی را به نمایش گذاشت. به طوریکه تنها شش فروند از این نوع تانکر در بازار دست به دست شدند. ناگفته نماند، قیمت تانکر افراماکس درشش ماه نخست سال جاری میلادی افزایش کمی را تجربه کرد.

بازار تانکر در سه ماه دوم سال 2018 تشریح شد//

فعالیت قوی اوراق درسال جاری میلادی منجرشد ناوگان افراماکس از 665 فروند درابتدای سال جاری میلادی به 658 فروند افت کند. درمجموع طی شش ماه نخست سال جاری میلادی تعداد 21 فروند ازاین شناور روانه یاردهای اوراق شد، درحالیکه درمدت مشابه سال گذشته این رقم شش فروند بوده است.

روند نزولی نرخ کرایه حمل و نزدیک شدن به ضرب العجل مطابقت با قوانین سوخت با سولفورکم آیمو IMO، ازجمله عواملی هستند که مالکان را به سوی اوراق کردن شناورهای جوان خود سوق داده است، میانگین سن اوراق در بخش افراماکس از20 سال و 8 ماه به 18 سال و 2 ماه درسال جاری میلادی کاهش یافت.

موسسه Drewry درادامه با اشاره به اینکه دفتر سفارش ساخت این شناورمعادل 12.3 درصد از کل ظرفیت ناوگان اخیر ارزیابی می شود، نوشت: این بدان معنی است که میزان تحویل شناور طی دوسال آینده بالا شیب صعودی دارد. هم چنین درشش ماه نخست سال جاری میلادی 15 فروند افراماکس تحویل داده شده است، انتظارمیرود 47 فروند دیگرتا پایان سال 2019 میلادی به ناوگان جهانی ملحق شود.

این گزارش هم چنین درپایان نوشت: طی شش ماه نخست سال جاری میلادی، تعداد11 فروند افراماکس سفارش داده شده است، رقمی که مشابه با مدت مشابه سال گذشته حرکت می کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین