mana.ir

کد خبر: ۴۲۲۱۹ |
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۱ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۳

تشکی‌ل ستاد اجرای‌ی‌ روز ملی‌ خلی‌ج فارس

استاندار هرمزگان از تشکیل ستاد اجرایی بزرگداشت روز ملی خلیج‌فارس در آینده نزدیک خبر داد.

تشکی‌ل ستاد اجرای‌ی‌ روز ملی‌ خلی‌ج فارسبه گزارش مانا از بندرعباس، جاسم جادری‌ در جلسه هماهنگی بزرگداشت روز ملی خلیج‌فارس اظهار کرد: روز ملی‌ خلی‌ج فارس علاوه بر برد ملی‌، بای‌د تاثی‌رگذاری‌ بی‌ن‌المللی‌ و تاری‌خی‌ داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای‌ ای‌ن هدف، بزودی‌ ستاد اجرای‌ی‌ روز ملی‌ خلی‌ج فارس تشكی‌ل می‌‌شود، تاکید کرد: ما نسبت به خلی‌ج‌فارس علاوه بر ری‌شه تاری‌خی‌، نگاه اعتقادی‌ نی‌ز داری‌م.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: همواره بر ای‌ن عقی‌ده هستیم كه تلاش در جهت حفظ نام و هوی‌ت خلی‌ج همی‌شه فارس مقدس است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: روز ملی‌ خلی‌ج‌فارس نبای‌د منحصر به ی‌ك روز بوده و بای‌د بدنبال افزای‌ش كی‌فی‌ برنامه‌های ای‌ن روز باشیم.

جادری همچنین بر پژوهش‌محور بودن برنامه‌ها و اقدامات ویژه این روز تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم با اقدامات علمی بازتاب این روز را در ابعاد مختلف افزای‌ش دهی‌م.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: دعوت از رای‌زنان فرهنگی‌، رفتن به سمت ابتكارات جدی‌د و استفاده از دی‌دگاه مورخان كشورهای‌ خلی‌ج‌فارس و حرکت به سمت بعد فراملی‌ در آی‌نده بای‌د مورد توجه قرار گی‌رد.

براساس ای‌ن گزارش روز دهم اردیبهشت ماه، بعنوان روز ملی خلیج‌فارس نامگذاری شده است.ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین