mana.ir

کد خبر: ۴۴۰۷۸ |
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۳

ادامه مطالعه مرجان های آبسنگ ساز در جزیره هنگام

طی پروژه ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی مرجان های آبسنگ ساز در جزیره هنگام مشخص شد ﺟﺮیﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪی ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣیﺰان ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﺳﻔیﺪﺷﺪﮔی ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ را در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ادامه مطالعه مرجان های آبسنگ ساز در جزیره هنگامدﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺻﺎﻟﺢ، رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در گفتگو با خبرنگا مانا در خصوص پروژه ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی مرجان آبسنگ ساز در جزیره هنگام گفت: این پروژه که بر اساس سنجش پارامترهای شیمیایی تاثیر گذار از سال 91 آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﻠیﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﺎیی را در ﻣیﺎن ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ،تصریح کرد: از ایﻦ رو، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این مرجان ها ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣیﻦ روی ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧی ﺑﺎزی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.
رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی خاطرنشان کرد: ﺑﺎ ایﻦﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻓیﺰیﻜی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﺑﺴیﺎری از ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧی ﺧﻠیﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم این پروژه را ﺗﺨﻤیﻦ وﺿﻌیﺖ ﻛﻨﻮﻧی آﺑﺴﻨﮓ ﻣﺮﺟﺎﻧی جزیره ﻫﻨﮕﺎم در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑه وﺳیﻠﻪ ﺑﺮرﺳی ﻛﻤی و ﻛیﻔی ﺑﺮﺧی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓیﺰیﻮﻟﻮژیﻚ و اﻛﻮﻟﻮژیﻚ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎی آﺑﺴﻨﮓ ﺳﺎز، و ﻫﻤﭽﻨیﻦ اﻧﺪازه ﮔیﺮی ﺑﺮﺧی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷیﻤیﺎیی و ﻓیﺰیﻜی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﻓیﺰیﻮﻟﻮژیﻚ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎی آﺑﺴﻨﮓ ﺳﺎز ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ عنوان کرد.
دکتر صالح با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده روی مرجانهای آبسنگ ساز جزیره هنگام، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی مرجان ها شامل ﻧیﺘﺮات، ﻧیﺘﺮیﺖ، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳیﻠیﻜﺎت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی ﺑیﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ،اظهار داشت: ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد است ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎیﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛیﺮ ﻣﻨﻔی بر رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎی ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی عنوان کرد: همچنین طی این پروژه ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎﻋیﺖ آراﮔﻮﻧیﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳیﺴﺘﻢ دی اﻛﺴیﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺪازهﮔیﺮی ﺷﺪ و ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻛﻦ ایﻦ ﻧﺎﺣیﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟیﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﺳیﻌی از ﺗﻐییﺮات ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎﻋیﺖآراﮔﻮﻧیﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.
رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی افزود: ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ﺷیﻤی آب در دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷی از ﺗﺎﺛیﺮات ﭘﺪیﺪه ﻓﺮاﺟﻮﺷﺶ در ﺳﻮاﺣﻞ ایﺮاﻧی دریﺎی ﻋﻤﺎن و اﻧﺘﻘﺎل آب ﻫﺎی ﻋﻤﻘی دریﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
دکتر صالح با اشاره به اینکه در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ 15 ﻣﺎه ﺗﻐییﺮات دﻣﺎیی آب اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺟﺎﻧی ﺟﺰیﺮه ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜیﻚ ﭘﺬیﺮی زﻣﺎﻧی ﺑﺎﻻ ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ، تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده و داده های به دست آمده مشخص شد، اﻓﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب (1 ﺗﺎ 5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘی ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ) و ﮔﺎﻫی اوﻗﺎت ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم درﺟﺰر و ﻣﺪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﻣﺎه ﻣی ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻛﺘﺒﺮ رخ داده اﺳﺖ.
به گفته وی، از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻏﻠﺐ در ﺣﻮاﻟی ﻇﻬﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺟﺎﻧی ﺟﺰیﺮه ﻫﻨﮕﺎم رخ ﻣیدﻫﺪ، ﺟﺮیﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪی ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣیﺰان ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﺳﻔیﺪﺷﺪﮔی ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ را در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
دکتر صالح اظهار داشت: همچنین طی پروژه ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی مرجان های آبسنگ ساز در جزیره هنگام تاکنون میزان کلسیمی شدن مرجان ها و کل اسیدهای چرب در منطقه مرجانی شرق جزیره هنگام در فصل زمستان و تابستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد:تاکنون بخشی از نتایج مطالعات انجام شده بر وضعیت فیزیولوژیکی مرجان های آبسنگ ساز جزیره هنگام که از سال 91 آغاز شده، گردآوری شده است اما این پروژه همچنان ادامه دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین