mana.ir

کد خبر: ۴۲۹۷۷ |
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۳

ضرورت توسعه گردشگری جزیره آشوراده توسط بخش خصوصی

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﺰﯾﺮه آﺷﻮراده را ﻧﮕﯿﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود: ﻋﺪم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺷﻮراده ﻣﺎ را در بخش های دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ضرورت توسعه گردشگری جزیره آشوراده توسط بخش خصوصی
به گزارش مانا، ﻋﻠﯽ ﻣﺮﮔﺪری، ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران بخش گردشگری اﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ، ﻧگاهی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ، اظهار داﺷﺖ: از اﯾﻦ رو جهت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶهای ﭘﯿﺶ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، ﺑﻪ ﮐﺮات از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺮﮔﺪری ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن ﺷﺪن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ: در ﺳﺎل 76 و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎن، 68 درﺻﺪ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 90 ﺑﻪ 47 درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری رﺳﯿﺪ.
وی ﮔﻠﺴﺘﺎن را اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞهای ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﯿﻤﯽ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
ﻣﺮﮔﺪری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد، ﺗنها 25 ﺻﺪم درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻌﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪارﮔﻠﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﻠﯽ هوایی و درﯾﺎﯾﯽ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺑﺴﺘرهای ﻻزم جهت ﺟﺬبﮔﺮدﺷﮕﺮ و روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاهم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺑﺨﺶهای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، وارد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﻮﺳﻌﻪ راه آهن را در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی مهم داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: در اﺟﺮای ﻓﺎز اول ﺧﻂ راه آهن4.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و در ﻓﺎز دوم ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهای آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧه هستیم. ﻣﺮﮔﺪری همچنین ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻏﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽهای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دوهزارهکتار جهت اﺣﺪاث، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻠﺴﺘﺎن آﺷﻮراده را ﻧﮕﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻓﺰود: اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای آﺷﻮراده ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶها ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪهمین جهت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕاهی وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد: آﺷﻮراده دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ را، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺮﮔﺪری اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ چهارﮔﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود: ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾتهای وی در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﺷﻮراده، اﯾﻦ مهمﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزهای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﭼﺎﻟﺶهایی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ رﺳﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین