mana.ir

کد خبر: ۵۰۹۳۱ |
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۹ - ۰۷ دی ۱۳۹۳
طرح استراتژیک IMO برای 6 سال آینده حمل و نقل دریایی جهان
مطالعه و بررسی طرح استراتژیک سازمان جهانی دریانوردی برای شش سال آینده به جامعه دریایی جهان اطلاعات ارزشمندی در خصوص ماموریت سازمان، رویه ها ، تحولات و چالشها و شاخص های عملکردی و اندازه گیری آنها را ارائه می دهد، اطلاعاتی که در صورت تحلیل و ارزیابی درست آنها توسط نخبگان دریایی کشورهای عضو، نقش و اثر بخشی نقطه نظرات و پیشنهادهای جوامع دریایی آنها را در مقیاس جهانی دستخوش تحولاتی اساسی و مثبت می کند.
تحولاتی که تاثیرات مهمی را در بازنگری و اصلاح اهداف، برنامه ها، ساختار سازمانی و وظایف مراجع دریایی کشور های عضو می گذارد. 
تاثیراتی که در دراز مدت باعث خواهد شد تا سازمان جهانی دریانوردی اهداف خود که همانا تمرکز بر ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریا با رعایت حفظ استقلال این نهاد بین المللی است را قربانی مصلحت اندیشی ها و سیاسی کاری های کشورهای قدرتمند جهان کند. به بیانی دیگر سازمان جهانی دریانوردی اجازه ندهد تا نقش و اهمیت ایمنی جان افراد در دریا، امنیت کشتیرانی و حفظ محیط زیست دریایی متاثر از اعمال تحریم های بین المللی ناشی از دیگر فعالیت های غیر مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی هر یک از کشورهای عضو شود. 
لذا با این مقدمه، طرح استراتژیک تدوین شده برای شش سال آینده سازمان جهانی دریانوردی را با شما مخاطبین فهیم جامعه دریایی کشور در میان می گذارم. باشد که آغازی برای تحول را در اهداف، برنامه ها و ساختار تشکیلاتی مرجع دریایی کشور و نیز موضوعات همایش های مرتبط با حمل و نقل دریایی کشور در راستای بررسی و ارزیابی طرح استراتژیک سازمان جهانی دریانوردی از منظر فرصت ها و چالشها را شاهد باشیم. 
1. بیانیه ماموریت 
2. رویه ها، تحولات و چالشهای پیشرو در حمل و نقل دریایی جهان طی شش سال آینده
3. جهت های استراتژی سازمان جهانی دریانوردی بر اساس تحولات و چالشهای در حال ظهور
4. شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان جهانی دریانوردی
1 – مأموریت 
ماموریت سازمان جهانی دریانوردی بعنوان یک آژانس تخصصی ملل متحد، ارتقاء ایمنی، امنیت، سازگاری با محیط زیست، پایداری و کارآمدی حمل و نقل دریایی از طریق همکاری تمامی اعضاء است که دستیابی به این مهم از طریق پذیرش و اجرای استانداردهای عملی در حوزه های امنیت، ایمنی دریایی، بهره وری و جلوگیری و کنترل آلودگی محیط زیست با در نظر داشتن موارد حقوقی مربوطه و اجرای موثر اسناد سازمان جهانی دریانوردی، اسنادی که می بایست با دیدگاهی جهانی و یکپارچه اجراء گردد امکان پذیر است.
2 - رویه ها، تحولات و چالشها
سازمان جهانی دریانوردی در راستای دستیابی به ماموریت مشخص شده به دلیل تغییرات مستمر جهانی با چالش های زیادی مواجه است. لذا جهت های استراتژیک سازمان جهانی دریانوردی در رابطه با تحولات و روندهای صنعت امروز کشتیرانی را می توان در بخش های ذیل واکاوی کرد:
• جهانی شدن
تعریف امروز جهانی شدن، جابجایی آزادانه مردم، کالا، خدمات و اطلاعات است. جهانی بهم مرتبط و پیوسته به طوری که اخذ تصمیم در یک مکان تاثیراتی در جای یا مکانی دیگر می گذارد. حمل و نقل دریایی پایه و اساس تجارت جهانی و دسترسی به بازارهای جهانی را میسر می کند. بعنوان مثال مدیریت درست فرآیند تثبیت شرکت ها و اتحادیه های حمل و نقل دریایی و نیز اپراتورهای ترمینالها تاثیر بسزایی در تجارت جهانی، کشتیرانی و موضوعات مربوط به حمل و نقل دارد.
در حال حاضر، در پاسخ به نیاز رویکرد جامع و فراگیر در موضوعات حمل و نقل دریایی، همکاری های متقابل و تاثیرگذار فیمابین سازمان جهانی دریانوردی و دیگر سازمان های بین دول و نیز بازیگران غیر دولتی افزایش چشمگیری یافته است. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در حوزه جهانی شدن شامل:
1 - شناسایی روندها و تحولات تاثیرگذار در حمل و نقل دریایی
2 – رویکرد جامع و فراگیر در موضوعات حمل و نقل دریایی
3 – ارائه واکنشی مناسب و موثر در برابر تحولات و حوادث کشتیرانی با در نظر داشتن پرهیز از گرایش های منطقه ای و یا یکطرفه ای که با ساختار سازمان جهانی دریانوردی منافات دارد. 
4 – درگیر کردن تمامی اعضاء سازمان جهانی دریانوردی در تحولات، تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اجرای سیاست ها
• ایمنی دریایی
ارتقاء ایمنی دریایی از طریق اطمینان از اجرای کامل تعهدات هر حلقه از زنجیره مسئولیت یک الویت برای جامعه دریایی است. صاحبان پرچم، بنادر و دول ساحلی، مالکین شناور، موسسات رده بندی و تمامی ذینفعان در پیاده سازی، حفظ و ارتقاء استاندرادهای حمل و نقل دریایی نقش مهمی ایفا می کنند. دسترسی به اطلاعات، شفافیت اطلاعات و یک رویکرد فراگیر در سنجش رشد اجرای موثر و یکپارچه اسناد سازمان جهانی دریانوردی عامل موفقیت در افزایش ایمنی دریایی محسوب می شود. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در حوزه ایمنی دریایی شامل:
1 – ادامه روند افزایش استانداردهای مدیریت ایمنی، مدیریت بهره برداری و مدیریت فنی و سیاست حذف ذینفعانی که در اجرا و حفظ این استاندردها بی تفاوت هستند.
2 – چالش بزرگتر شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر فرهنگ ایمنی و تبدیل آن به مکانیسم های عملی و موثر جهت توسعه بیشتر فرهنگ ایمنی و کیفی جامعه دریایی است. 
• امنیت دریایی
اعضاء اصلی سازمان جهانی دریانوردی، سازمان های بین دول و غیر دولتی اقداماتی را در حوزه حمل و نقل دریایی در راستای افزایش امنیت بنادر و دریا، جلوگیری و حذف قوانین غیر سودمند در رویارویی با ایمنی ناوبری و حفظ جریان روان تجارت جهانی تدوین و معرفی کرده اند. لذا با توجه به تصویب ضمائمی به کنوانسیون ایمنی جان انسان در دریا در قالب کد بین المللی ایمنی تسهیلات بندری و کشتی، اقدامات می بایست در راستای افزایش امنیت دریایی جهان طوری اجراء شود تا تاثیر سویی بر عملیاتهای جاری کشتیرانی و بندری نداشته باشد. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در حوزه امنیت دریایی; ادامه روند افزایش اجرای موثر اقدامات امنیتی از طریق آگاهی بخشی تدریجی و حساب شده به کشتی ها و تسهیلات بندری است به طوری که این آگاهی بخشی خللی در روند تجارت جهانی ایجاد نکند.
• دزدی دریایی و سرقت مسلحانه از کشتی ها
دزدی دریایی و سرقت مسلحانه از کشتی ها بعنوان یک خطر جدی برای تمام ذینفعانی که از دریا برای اهداف صلح آمیز استفاده می کندند محسوب می شود. افزایش آمار خسارت جانی و مالی وارده به ذینفعان بر اثر وقوع این روبداد ناخوشایند ملل متحد، سازمانها و مجامع بین المللی، کشتیرانها و خدمه کشتی ها را بر آن داشته تا با همکاری یکدیگر دریاها را از وجود دزدان دریایی پاک سازند.
سازمان جهانی دریانوردی به ادامه روند افزایش راهنمایی ها به اعضاء و صنایع کشتیرانی در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای ناکام گذاشتن حملات دزدان و تحقیق وتفحص در خصوص جرائم و تخلفات مربوطه پایبند است.
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در حوزه دزدی دریایی شامل:
1 – ادامه روند افزایش اجرای راهنمایی ها و توصیه های سازمان توسط اعضاء 
2 – تشویق پایبندی به بهترین شیوه های مدیریت توسعه بر اساس صنعت به طوری که کشتی در زمان حمله دزدان بتواند بهترین و مناسب ترین اقدامات محافظتی را طبق توصیه های تدوین شده اجرا کند.
3 – اطمینان یابی از اینکه در برابر هر تهدید اقدامات مناسب آن تهدید پیش بینی و اجراء می شود.
4 – ارتقاء همکاری و تلاش های جهانی به منظور آدرس دهی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه از کشتی ها 
• محیط زیست 
ارتقاء سیاست محیطی پایدار موضوعی با درجه اهمیت بالا برای حمل و نقل دریایی محسوب می شود. کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از فعالیت های حمل ونقل دریایی از طریق تدوین و اجرای قوانین موثر و کارآمد توسط اعضاء و دیگر سازمانهای مرتبط با آیمو هدفی است که پیگیری و کنترل می شود. سازمان جهانی دریانوردی خود را ملزم میداند تا در راستای هدف ذکر شده اطلاعات حاصل از تغییر شرایط آب و هوایی ناشی از فعالیت های کشتیرانی را به اطلاع اعضاء برساند. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در حوزه محیط زیست شامل:
1 – شناسایی فعالیت ها و حوادثی ناشی از کشتیرانی که تاثیر مخربی بر محیط زیست می گذارد و بالطبع آن توسعه اقدامات پیشگیرانه مربوط به هر اثر.
2 – مشارکت در تلاش های بین المللی در جهت کاهش آلودگی هوا و اطلاع رسانی در خصوص تعقیرات محیطی ناشی از آن 
3 – توسعه استراتژی مربوط به واکنش و آمادگی موثر در زمان وقوع حوادث ناشی از کشتیرانی به منظور کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی 
4 – طراحی و ساخت کشتی های دوستدار محیط زیست از طریق اجرای تفکر از گهواره تا گور (ساخت، بهره برداری و بازیافت کشتی)
• افزایش راندمان حمل و نقل دریایی
با افزایش اقدامات مربوط به ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی، نیاز به توازن فیمابین آنها به طوری که در مرحله اجرایی هر یک راندمان جاری حمل و نقل دریایی و بالطبع آن تجارت جهانی را مختل نکند از ضروریات است.
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در این حوزه; ارتقاء و توسعه اقدامات تسهیل کننده در حمل و نقل دریایی بعنوان مثال کاهش موانع و تشریفات و ایجاد سیستم های پیشرفته تسهیل کننده تجارت دریایی و نیز اطمینان از اینکه تعادل مناسبی بین موضوعات ایمنی، امنیت، حفظ محیط زیست و راندمان عملکرد حمل و نقل دریایی طوریکه تجارت دریایی بطور روان به فعالیت خود ادامه دهد ایجاد شده است.
• تاکید بر نقش نیروی انسانی
پایین بودن راندمان نیروی انسانی در تمامی سطوح در زنجیره مسئولیت یکی از عوامل اساسی حوادث دریایی است که سازمان جهانی دریانوردی تلاش های خود را در خصوص شناسایی و اطلاع رسانی این مشکلات ادامه خواهد داد. همانطور که آیمو تلاش دارد تا تمامی اعضاء استانداردهای تدوین شده را اجراء و رعایت کنند، تاثیر این استانداردها را در حوادث ناشی از خطای انسانی هم بررسی می کند. از طرفی، پیشرفت در فناوری و روش های آموزش، فرصت های جدیدی را ایجاد کرده تا آیمو بتواند با ساز و کاری جدید مشارکت عامل انسانی را در حوزه های ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست تقویت کند. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در این حوزه ;ادامه روند تاکید بر سهم عوامل انسانی در راستای حمل و نقل دریایی ایمن تر، امن تر و سازگار با محیط زیست و نیز بهبود مستمر اقدامات با هدف افزایش راندمان عملکرد نیروی انسانی در صنعت دریایی است. 
• مردم در دریا
با توجه به ماموریت سازمان جهانی دریانوردی که همانا حفظ جان هر چه در دریا است می باشد ظهور کشتی های مسافربری با ظرفیت بیش از هزار نفر، افزایش استفاده از شناورهای تفریحی و سرعت بالا در مسیرهای بین المللی و داخلی، افزایش تعداد مهاجرانی که از طریق دریا جابجا می شوند، استمرار حوادث ناشی از قاچاق انسان و دزدی دریایی و تداوم از دست دادن جان دریانوردان و ماهیگیران در دریا، می بایست توجهات و نظرات را به ایمنی جان افراد در دریا و عملیات جستجو و نجات معطوف ساخت. عملیات ایمنی و نجات کشتی ها و توانمندی آنها در پاسخ به موارد اضطراری بسیار حائز اهمیت است. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در این حوزه ;اطمینان از کفایت تمامی سیستم های مرتبط با ایمنی جان انسان در دریا و اجرای اقدامات موثر در راستای اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با مهاجرت از طریق دریا، قاچاق انسان و جنبه های انسانی دزدی دریایی و حمله مسلحانه به کشتی ها است.
• اهمیت ظرفیت سازی در راستای اطمینان از اجرای یکپارچه و جهانی اسناد سازمان جهانی دریانوردی
طرح یا برنامه همکاری فنی یکپارچه برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت اجرای هر چه بهتر اسناد آیمو در راستای حمل و نقل دریایی ایمن تر و امن تر، حفاظت بیشتر از محیط زیست، تسهیل ترافیک بین المللی دریایی و دستیابی به اهداف توسعه هزاره حیاتی و ضروری است. ضمنا" برنامه همکاری فنی یکپارچه به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا به اهداف توسعه هزاره دست یابند.
لذا تمرکز اولیه این طرح بر توسعه پایدار بر اساس معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و نیز پیگیری این موضوعات در کنفرانسهای ملل متحد مطابق با دستور شورای سازمان جهانی دریانوردی به شماره(A.90121) است. 
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در این حوزه شامل:
1- اطمینان از اینکه بودجه طرح همکاری فنی سازمان جهانی دریانوردی پایدار و عادلانه صرف می شود
2- استمرار بهبود ارائه، ثمربخشی و راندمان طرح همکاری فنی 
• فناوری بعنوان یک نیروی محرکه اساسی برای ایجاد تغیر در حوزه حمل و نقل دریایی
توسعه فناوری در عین اینکه فرصت های جدیدی ایجاد می کند اثرات معکوسی هم دارد. فرصت هایی که منجر به توسعه اسناد فعلی آیمو از ایمنی گرفته تا تسهیل ترافیک دریایی می شود. تحول در ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است منجر به ایجاد فرصت هایی برای توسعه مدیریت دانش و بالطبع آن افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی به آن شود.
چالشهای سازمان جهانی دریانوردی در این حوزه شامل:
1- اطمینان به اینکه تحولات فناوری اتخاذ شده مفید و کاربردی هستند، ایمنی دریایی، امنیت، حفاظت از محیط زیست و تسهیل ترافیک دریایی را افزایش می دهند و در قالب جهانی دارای قابلیت استفاده است.
2- اطمینان از کاربرد صحیح فناوری اطلاعات در سراسر سازمان و ارائه دسترسی پیشرفته به آن اطلاعات برای صنعت کشتیرانی و دیگر ذینفعان
3- اطمینان از اینکه تجهیز یا ابزار جدید با در نظر داشتن قابلیت استفاده بر روی کشتی و مهارت و توانمندی خدمه طراحی و تولید شده است. 
3 - جهت های استراتژیک سازمان جهانی دریانوردی بر اساس تحولات و چالشهای در حال ظهور 
مقدمه
رویکردهای استراتژیک سازمان جهانی دریایی به منظور دستیبابی به اهداف ماموریت پیشرو را می توان در سه حوزه زیر بررسی کرد:
1. ارتقاء شرایط، وضعیت و اثربخشی سازمان جهانی دریایی 
2. توسعه و حفظ یک چهارچوب جامع برای ایمنی، امنیت، کارآمدی و سازگار با محیط زیست 
3. ارتقاء شاخص حمل و نقل و القاء فرهنگ کیفیت و وجدان زیست محیطی در جامعه حمل و نقل دریایی
1. ارتقاء شرایط، وضعیت و اثربخشی سازمان جهانی دریایی 
الف - سازمان جهانی دریانوردی، اولین انجمن بین المللی است که بر موضوعات فنی اثرگذار بر حمل و نقل دریایی و موارد حقوقی مربوط به آن تمرکز دارد. رویکرد جامع و فراگیر به موضوعات فنی و حقوقی مربوط به کشتیرانی نشان سازمان جهانی دریانوردی است. سازمان فعالانه در حال افزایش نقش خود بعنوان اولین انجمن بین المللی فنی و حقوقی کشتیرانی از طریق تقویت ارتباط بین ایمنی، امنیت ، حمل و نقل کارآمد و دوستدار محیط زیست، توسعه تجارت و اقتصاد جهانی و دستیابی به اهداف توسعه هزاره است لذا به منظور حفظ نرخ رشد نقش این سازمان تخصصی در حوزه صنعت حمل و نقل دریایی: 
1. سازمان باید تعاملات و ارتباطات خود را با سازمانهای بین دول، سازمان های بین المللی و نهادهایی که با آنها موضوعات مشترک و مرتبطی دارد را گسترش دهد.
2. سازمان باید فعالانه ذینفعان را در تصمیم گیری ها دخیل تا موضوعات با رویکرد جامع بررسی و اجرایی شوند 
3. سازمان باید فعالانه به دنبال هم افزایی و جلوگیری از تلاش های موازی در خصوص موضوعات دریایی در دیگر نمایندگی های ملل متحد باشد. 
ب – بالا بردن نرخ پذیرش و اجرای یکپارچه اسناد بین المللی تنظیمی در حوزه حمل و نقل دریایی جهان توسط اعضا سازمان 
ج – تقویت طرح های ظرفیت ساز در حوزه دریا با در نظر داشتن ارتقاء مشارکت سازمان در توسعه پایدار آن طرح ها با تمرکز بر موضوعات ذیل:
1. توسعه مشارکت های ظرفیت ساز با دولتها، سازمانها و صنایع
2. اطمینان بخشی به پایداری دراز مدت برنامه همکاری های فنی یکپارچه
3. مشارکت در دستیابی به اهداف توسعه هزاره و اهداف منتج شده از کنفرانس ملل متحد در توسعه پایدار 2012 و نیز اهداف توسعه ای این کنفرانس در آینده
4. اجابت نیازهای توسعه ای اعضاء 
5. توسعه روز افزون در ارائه، راندمان و اثر گذاری طرح های همکاری و کمک های فنی 
- سازمان جهانی دریایی در ساختار درونی خود باید قادر باشد پاسخ مؤثری را در برابر تحولات و چالشها ارائه کند که در این راستا، دبیر کل از طریق حمایت از کمیته های تخصصی سازمان یافته در درون خود و استفاده موثر از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مربوط به مدیریت و امور اداری به این مهم دست میابد. 
2. توسعه و حفظ یک چهارچوب جامع برای ایمنی، امنیت، کارآمدی و سازگار با محیط زیست 
- بالاترین الویت سازمان جهانی دریانوردی ایمنی جان انسان در دریا است لذا تاکیدات بیشتر بر سر موضوعات ذیل خواهد بود: 
1. اطمینان از کارایی مناسب تمامی سیستم های مربوط به ارتقاء ایمنی جان انسان در دریا بر روی کشتی ها با تمرکز بر انسان 
2. افزایش استانداردهای مدیریت ایمنی، عملیاتی و فنی
3. حذف ناوگان هایی که استانداردهای مدیریت ایمنی، عملیاتی و فنی را به درستی اجرا و بطور پیوسته رعایت نمی کنند. 
4. افزایش اهمیت نقش عامل انسانی در حمل و نقل ایمن 
- افزایش امنیت شبکه کشتیرانی و کاهش دزدی دریایی و حمله مسلحانه در برابر کشتی ها و نیز حوادث مسافر قاچاق از طریق موارد ذیل امکان پذیر است:
1. ارتقاء یک رویکرد جامع و مشارکتی در بین اعضاء و نیز دیگر سازما نهای بین دول و غیر دولتی با سازمان جهانی دریانوردی
2. بالابردن سطح آگاهی از اقدامات سازمان جهانی دریایی در حوزه امنیت کشتیرانی و توسعه اجرای مؤثر آنها
3. بالابردن سطح آگاهی از اقدامات سازمان جهانی دریایی در حوزه دزدی دریایی و سرقت مسلحانه از کشتی ها و توسعه اجرای مؤثر آنها
4. افزایش تاکید بر نقش انسان و حفظ حقوق انسانی دریانوردان در حمل و نقل دریایی ایمن 
5. افزایش تاکید بر ایمنی و امنیت دریانوردان 
- تمرکز بر کاهش و حذف تاثیرات مخرب محیط زیستی ناشی از کشتی ها از طریق: 
1. شناسایی و آدرس دهی تاثیرات مخرب ممکن 
2. توسعه و تسهیل اجرای اقدامات موثر برای کاهش و واکنش موثر در زمان حادث شدن آلودگی ناشی از کشتی ها
3. مشارکت در تلاش های بین المللی به منظور کاهش آلودگی هوا و آدرس دهی تغییرات آب و هوایی 
4. افزایش تاکید بر نقش عامل انسانی در حمل و نقل دریایی با در نظر داشتن دوستی با محیط زیست 
 
- سازمان جهانی دریایی به دنبال اینست که اطمینان یابد اقدامات لازم برای ارتقاء ایمنی، امنیت و محیط زیست خللی در راندمان حمل و نقل دریایی ایجاد نمی کند. سازمان جهانی دریایی بطور مداوم اقدامات را مورد بازبینی قرار میدهد تا اطمینان یابد که اقدامات کافی، موثر و مربوط بوده است. و نیز، سازمان بطور متناوب و با هدف بهتر شدن و تاثیر گذاری مطلوب تر، مقررات اداری مربوط به کنوانسیون ها و اسناد لازم الاجراء موجود را مورد بازبینی قرار میدهد به طوری که مقررات دست و پاگیر و غیر ضروری را با رعایت به خطر نیفتادن ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست اصلاح یا حذف می کند.
- توجه ویژه به نیازهای حمل و نقل دریایی دول کوچک جزیره ای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ضعیف
- اعمال استانداردهای محیط زیستی و ایمنی جهانی بر حمل و نقل دریایی جهان
3. ارتقاء مشخصات حمل و نقل دریایی، فرهنک ایمنی و وجدان زیست محیطی
آیمو با مشارکت دیگر ذینفعان از منظر جامعه مدنی به دنبال افزایش پروفایل سوابق ایمنی، امنیت و زیست محیطی حمل و نقل دریایی از طرق ذیل است:
1. اطلاع رسانی فعالانه به عموم مردم جامعه در خصوص اهمیت حیاتی حمل و نقل دریایی ایمن، امن و دوستدار محیط زیست 
2. در نتیجه ارتقاء طرح های افزایش دهنده دانایی عامه مردم 
- هدایت و رهبری فرهنگ ایمنی حمل و نقل دریایی از طریق مشوق های ذیل:
1. تشویق استفاده از بهترین مهارت های موجود طوریکه مصرف کننده متحمل هزینه ای زیاد نشود
2. تشویق به مدیریت مناسب کشتی 
3. ترویج و ارتقاء وجود و دسترسی به اطلاعات حوادث مربوط به کشتیرانی در حوزه های ایمنی، امنیت و زیست محیطی
4. اطمینان از اینکه ذینفعان مسئولیت های خود در قبال ایمنی، امنیت و زیست محیطی کشتیرانی در راستای رشد زنجیره فهم مسئولیت را درک و پذیرفته اند. 
5. شناسایی، ارتباط و ارزیابی عواملی که( عامل نیروی انسانی بر روی شناور و ....) بر فرهنگ ایمنی، امنیت و محیط زیست دریا اثر گذارند و ارتقاء مکانیزم ها شناسایی و ردیابی آنها. 
- پیگیری افزایش وجدان محیط زیستی در جامعه حمل و نقل دریایی جهان
4. نشان دهنده های عملکردی، نشاندهنده های کلیدی عملکردی و اندازه گیری عملکرد
شاخص های عملکرد در چهارچوب بیانیه ماموریت سازمان و بر اساس جهت های استراتژیک به منظور دست یافتن به اهداف زیر توسعه یافته است: 
1. حمل و نقل دریایی ایمن
2. حمل و نقل دریایی امن
3. حمل و نقل دریایی دوستدار محیط زیست
4. حمل و نقل دریایی مطلوب
5. حمل و نقل دریایی پایدار
6. انطباق با بالاترین استانداردهای عملی 
7. اجرای اسناد آیمو
8. ظرفیت سازی
نشان دهندهای کلیدی عملکرد نیز در چهارچوب بیانیه ماموریت سازمان و بر اساس حوزه های اندازه گیری که میتواند میزان پیشرفت را به سمت جهت های استراتژیک (اهداف بلند مدت) اندازه گیری نماید توسعه یافته اند. اندازه گیری عملکرد از طریق نشان دهندهای کلیدی بوسیله ارتقاء روش های آماری مناسب تکمیل خواهد شد. روش هایی که حوزه های اندازه گیری را به ویژه در طرح سوالات زیر آدرس دهی می کند:
1. چگونه استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی به تاثیرات مد نظر خود دست میابد؟
2. چگونه نیاز به ایجاد و انطباق با استانداردها را بشناسیم و بالاطبع آن اقدامی درست انجام دهیم؟
3. چگونه اعضاء سازمان جهانی دریانوردی استانداردهای سازمان را پیاده سازی، رعایت و اجرا کنند؟ 
4. چگونه سازمان جهانی دریانوردی به اعضاء خود کمک کند تا استانداردها را پیاده سازی، رعایت و اجرا کند؟
5. راندمان و اثرگذاری کار چگونه باشد تا جهت های استراتژیک سازمان جهانی دریانوردی برآورده شود؟
6. سازمان جهانی دریانوردی چطور به مردم جامعه کمک کند؟ و چگونه به تعهداتش در قبال عامه مردم عمل کند؟
 
رضا محمدعلی بیگی
کارشناس دریایی 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین